На 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Отмяна на Решение № 253, взето с протокол № 8 от 21.04.2020 г. на Общински съвет „Марица“.
 3. Отмяна на решение № 35, взето с протокол № 1 от 26.01.2021г.
 4. Отмяна на решение № 288, взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Т. А.А. и Г. Е. А., върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 5. Изменение на Решение № 248, взето с протокол № 8/26.06.2018 г. за продажба на поземлен имот  № 38950.57.125  и сграда с идент. 38950.57.125.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.502.178 с.Костиево.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.70 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.75 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.76 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.77 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.78 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915. 1221 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.501.1332 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.502.171 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.501.5002 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.604 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.605 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.606 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.607 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 87669.502.269  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 21. Продажба на ПИ № 47113.502.293, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 22. Продажба на ПИ № 62858.501.579, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област Пловдив.
 23. Заявление от К. А. П. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 189-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Долап тарла“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.60.2 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Долап тарла“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени имот за „Производствена и складова дейност , ООД – конюшня“.

 1. Заявление от „ИРИ ТРАНС 15“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 332-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, Община „Марица“, област Пловдив.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот 35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени имот за „Производствена и складова дейност и ООД – склад за промишлени стоки“.

 1. Заявление от „СИБОТА“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо промяна на част от структурна единица 137-Тп и включването й към структурна единица 143-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот 61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени имот за „Жилищно строителство и ООД – жилищно строителство и склад за промишлени стоки“.

 1. Заявление № 94-02-10/01.02.2020г. от Г. А. Т. за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.144 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Складова и обществено обслужваща дейност с офиси, логистичен център, паркинг и автомивка.
 2. Заявление от С. М. М. и И. М. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.64.12 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“.
 3. Предложение от Д. П. А. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 313-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлени имоти 39918.14.62, 14.61 , 14.60 и 14.59 по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен узун“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 11845.7.17, масив 7 в местност „Полук тарла“ по кадастралната карта на с. Войводиново, община „Марица“, Пловдивска област попадащ в структурна единица 424 със Смесена многофункционална устройствена зона /Смф/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделската земя.
 5. Отстраняване на техническа грешка от Общ устройствен план на Община „Марица“, за поземлен имот с идентификатор № 47086.19.7 по кадастралната карта на с. Маноле и отразяването му в структурна единица Пп /предимно производствена структурна зона/.
 6. Вземане на решение за даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 35300.4.47 по КК и КР на село КАЛЕКОВЕЦ, местност „ГЪОПСА“, Община „МАРИЦА“ , Област Пловдив, съгласно чл. 1241а, ал.1 и ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, за процедура за промяна на предназначението с трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване : Друг вид дървопроизводителна гора, за „почивен дом, плувни басейни, спортнио игрища и обекти за техническата инфраструктура“ , съгласно чл. 73 и сл. от Закона за горите.
 7. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх.№АВК-02-22/09.02.2021г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 16.03.2021г.
 8. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 02.03.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
 9. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община „Марица“ като делегирана държавна дейност.
 10. Даване на съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС/
 11. Отпускане на финансова помощ под формата на средства за лечение/ с. Маноле/.
 12. Отпускане на финансова помощ под формата на средства за лечение / с. Динк/.
 13. Отпускане на финансова помощ / с. Царацово/.
 14. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”