На 26.01.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
 2. Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
 3. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2021-2022 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 4. Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
 5. Отмяна на решение № 292, взето с протокол № 9 от 13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на С. Ю. С. и В. А. С., върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 6. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 62858.501.4127 по КК на с. Рогош в полза на лица с установени жилищни нужди.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 17806.501.16 в полза на лица с установени жилищни нужди. /с. Граф Игнатиево/
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927 в полза на лица с установени жилищни нужди. /с. Скутаре/
 9. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти № 66915.502.1914, № 66915.502.1915 и № 66915.502.1916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47113.10.69 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.502.956  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.569  и сграда с идент. 66915.502.569.1 и сграда с идент.66915.502.569 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.503.698  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.310 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.13.43 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.30.58 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица наематели на общински нежилищни имоти собственост на Община „Марица“, област Пловдив, които са преустановили дейността си, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
 18. Вземане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община „Марица“ от страна на държавата чрез Министерство на отбраната на 16 броя имоти – частна държавна собственост, представляващи апартаменти в с. Граф Игнатиево.
 19. Заявление от К. Д. Д. и И. Н. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 38950.12.580 в м. ”Йол пара” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужващи, складови и производствени дейности – площадка за третиране на неопасни, строителни отпадъци и земни маси“.
 20. Заявление от А. Г. Б. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 242-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Ралчовица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73242.51.107 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Ралчовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „склад за селскостопанска продукция“.

 1. Предложение от И. И. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.23.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Предложение от „ПАСО“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 183-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.35.14 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Драганица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 3. Заявление от „СИФЕР“ ООД ПЛОВДИВ – представлявано от Пламен Панчев за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти в м. ”Кривата нива” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област, с цел обединяването им и образуването на нов урегулиран поземлен имот с отреждане – смесено многофункционално застрояване.
 4. Заявление от „ИДЕА МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 526-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Кераните“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 62858.19.57 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“.

 1. Заявление от „ИВК-ЕНЕРДЖИ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73122.20.43 в м. ”Селска кория” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „птицеферма и фотоволтаична електроцентрала“.
 2. Заявление от „ПРОГРЕС ТЕХНИК“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 521-Смф (смесена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Чифлика“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 66915.31.53 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чифлика“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „база за съхранение и ремонт на селскостопанска и горска техника“.

 1. Заявление от община“Марица“ за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 143-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Радиново, местност „Червенков кладенец“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 61412.23.22-изоставена орна земя и 61412.23.4-пасище по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Червенков кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП.

 1. Заявление от община“Марица“ за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 514-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Голям гьол“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП.

 1. Изменение на Решение № 137, взето с Протокол № 7 от 16.05.2017 г.
 2. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Марица“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., Операция BG 05FMOP001-001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ .
 3. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по КК на с. Труд, Община Марица“.
 4. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“.
 5. Определяне второстепенни разпоредители с бюджет в Община „Марица“.
 6. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура.
 7. Съгласно изискванията на чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор представям за сведение актуализиран Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2020-2022 год. и Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2021 год. / за запознаване/
 8. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. /за запознаване/
 9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”