На 27.05.2020 г. /сряда/ от 10:30 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“.
 2. Отмяна на Решение №100/24.03.2016 г., взето с протокол № 4, с което са приети Правила за подпомагане на социално слаби и пострадали от бедствия, аварии, пожари и катастрофи граждани със средства от бюджета на община „Марица“
 3. Приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община „Марица“
 4. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.10.104 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.15.113 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.3.13 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.16.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.27.18 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.32.5 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.46.6 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Продажба на ПИ № 17806.501.562, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 13. Продажба на ПИ № 17806.501.1088, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 14. Продажба на № 47113.502.140 и сгради с идентификатори № 47113.502.140.1; № 47113.502.140.2; № 47113.502.140.3 и № 47113.502.140.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив
 15. Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физически лица.
 16. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
 17. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.60.600 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Заявление от „ИДЕА 2003“ ООД и „ИФ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 519-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Мощите“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 66915.27.76  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Мощите“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено-обслужващи, складови и производствени дейности“.

 1. Заявление от И. П. С. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 260-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Висината“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.44.11 и част от поземлен имот с идентификатор 73242.44.46  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Висината“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.

 1. Заявление от И. Н. М. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 219-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Гарваница“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.101.38 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена, складова, търговска и ООД“.

 1. Заявление от „ЛИДЕР-96“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.61 в м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствени и складови дейности, ООД“.
 2. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.58.7 в м. ”Гълъбица” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и на основание чл.50, ал.5 от ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „стадион“.
 3. Предложение от И. К. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 649-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 73242.16.124 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Св. Атанас“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Предложение от В. Д. С. и В. Д. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 262-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственици на поземлен имот № 73242.43.66 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Висината“, Община „Марица“, област Пловдив.
 5. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ ІV-детска градина и УПИ V-училище в кв. 36 по действащия кадастрално регулационен план на с.Бенковски, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 03839.501.361 и № 03839.501.367 по кадастралната карта на село Бенковски, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за училище и детска градина.
 6. Съгласуване на издадена скица-виза за разрешаване на проучване и изготвяне на проект, във връзка с възникнали инвестиционни намерения за изграждане на „Кът за отдих“ в обществения парк на с. Войсил.
 7. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп /складово-производствена устройствена зона/ и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот № 11845.27.22 по кадастрална карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 8. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на част от ПИ№ 78080.142.137-полски път за транспортен достъп до имот с идентификатор №78080.50.27 в масив 50, местност „Керемедчийката“ по кадастралната карта на с.Царацово, община „Марица“.
 9. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелни линии НН от разпределителна уредба ниско напрежение на БКТП „ Детска градина“ до нови електромерни табла ТЕПО монтирани на имотната граница на ПИ №11845.26.11 и ПИ №11845.27.10 по кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 10. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 11. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2020г.
 12. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2020г.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”