На 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Отмяна на решение № 344, взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Н. Й. Н., върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле.
 3. Изменение на Решение № 224, взето с протокол № 7 от 23.06.2020г. от Общински съвет „Марица“ във връзка с писмо вх. № 70-00-528/30.07.2020г. от д-р Анастасия Захариева Томова – управител на „Агада –АИППМП“  ЕООД
 4. Продажба на ПИ № 66915.502.1113, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 5. Продажба на ПИ № 66915.502.1117, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.921 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 61.626 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1210 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1223 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.305 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.307 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.308 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.314 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.315 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.318 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.72 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.73 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4125  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4126  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4152  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 21. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 62858.25.87 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 22. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 62858.26.80 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 62858.27.65 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 62858.501.4201 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив.
 25. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.4201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив.
 26. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.502.922 по КК на с. Войводиново в полза на лица с установени жилищни нужди.
 27. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост в с. Войводиново, община „Марица“ на Сдружение „Футболен клуб Вихър “ – с. Войводиново
 28. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост в с. Маноле, община „Марица“ на Сдружение „Футболен клуб Марица 2003“ – с. Маноле
 29. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост в с. Ясно поле, община „Марица“ на Сдружение „Футболен клуб Марица – Ясно поле“
 30. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 409-Соп /смесена обслужващо-производствена устройствена зона/ с ПИ№11845.43.4 и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  ПИ№11845.43.4 в местност „Турланките“ по кадастрална карта на с.Войводиново, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 31. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 649-Смф /смесена-многофункционална устройствена зона/ с ПИ№35300.16.124 и част от ПИ№35300.16.64, ПИ№35300.2.151 и ПИ№35300.2.102 и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  ПИ№35300.16.124 в местност „Свети Атанас“ по кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 32. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 622-Жм /жилищна устройствена зона/ с ПИ№47086.36.143, ПИ№47086.36.144 и част от ПИ№47086.34.95, ПИ№47086.35.101, ПИ№47086.102.1, ПИ№47086.26.101, ПИ№47086.26.55, ПИ№47086.26.54 и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  поземлен имот № 47086.36.207 по кадастрална карта на с.Маноле, местност „Турски гробища“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 33. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 262-Смф /смесена-многофункционална устройствена зона/ с ПИ№73242.43.66 и част от ПИ№73242.43.74 и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за ПИ№73242.43.66 в местност „Висината“ по кадастрална карта на с.Труд, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 34. Заявление от „ТЕД-ИНВЕСТ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.105.8 в м. ”Голяма сърджалийка” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на цех за производство на пружини.
 35. Предложение от „ИДЕА МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 526-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 62858.19.57 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив.
 36. Предложение от кмета на с.Скутаре за даване на съгласие за изготвяне на проект изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІV-озеленяване и обществено обслужващи дейности в кв.46 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Скутаре, идентичен с поземлен имот с идентификатор 66915.502.1106 по кадастралната карта на с.Скутаре, одобрена със заповед № РД-18-36/06.03.2008год. на Изпълнителния директор на АГКК и образуване на три нови урегулирани поземлени имота.
 37. Предложение от „С.Р. Касъклиев“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 129-ПсП /складово-производствена устройствена зона/ с ПИ № 03839.33.10-нива и част от карта на с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив.
 38. Предложение от Х. Д. Д. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица с.Граф Игнатиево с устройствена зона Жм с част от поземлен имот №17806.42.1-нива в масив 42, местност „Попски герен“ по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив.
 39. Предложение от „Ен Джи Пи – Груп“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 178-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.86.8 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Две могили“, Община „Марица“, област Пловдив.
 40. Предложение от „АДЛЕР ИН“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 247-Соп (смесена обслужващо-производствена устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 69874.65.14 по кадастралната карта на с.Строево, местност “Граждански път“, Община „Марица“, област Пловдив.
 41. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори от 11845.16.33 до 16845.16.50, частна общинска собственост, за които са отредени урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство в местност ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, с отреждане на един урегулиран поземлен имот за гробищен парк.
 42. Предложение от М. Г. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 503-жм, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 73122.16.36 по кадастралната карта на с. Трилистник, местност „Динк Орман“, Община „Марица“, област Пловдив, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за жилищно строителство.
 43. Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на Община „Марица “ за учебната 2020/2021 година.
 44. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.06.2020г./за информация/.
 45. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.032-0005-C01 от 01.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г за Проект „ Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 46. Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Пробуда – 1927 г.“ – с. Калековец.
 47. Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Виделина – 1928 г.“ – с. Войводиново.
 48. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2020г.
 49. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2020г/2/.
 50. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”