На 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Отмяна на решение № 152, взето с протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на М. И. П., върху общински урегулиран поземлен имот.
 3. Отмяна на Решение № 456, взето с Протокол № 13 от 21.12.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Х. П. К., , върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре.
 4. Изменение на Решение № 274, взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 5. Изменение на Решение № 132, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 6. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в ПИ № 03839.501.545 в с.Бенковски.
 7. Откриване на клуб за пенсионери и инвалиди в село Бенковски, община „Марица“ и определяне на самостоятелен обект 03839.501.1212.6.2 за помещение и извършване на дейността.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.503.415 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.503.430 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.502.559 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Продажба на ПИ № 47086.501.107, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле, област Пловдив.
 12. Продажба на ПИ № 11845.502.615, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 66915.502.1956 по кад.карта на с.Скутаре.
 14. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 66915.502.1955 по кад.карта на с.Скутаре.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.200.126 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 66915.502.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП, с прилежаща сервитутна зона.
 17. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1971 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 18. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1972 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 19. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1973 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 20. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1974 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 21. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1976 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 22. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1979 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 23. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.478, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.474 /предишен идентификатор № 38950.18.22/ – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 22.08.2022 година.
 24. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.184 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 25. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 61412.18.339, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.52 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 26. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.52 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 27. Заявление № 94-02-149/29.09.2022г. от И. Т. Г. и В. К. Г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 69874.70.44 в м. ”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево,  Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност“.
 28. Заявление № 94-02-151/30.09.2022г. от „ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 66915.28.10 , ПИ № 66915.28.11 и ПИ № 66915.28.12  в м. ”Хаджи могила” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Производствени,  складови и обществено обслужващи дейности “.
 29. Заявление № 94-02-153/03.10.2022г. от М. С. Х. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 12019.14.47 в м. ”Пилиница” по кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност и ООД – склад за промишлени стоки с офис и магазин“.
 30. Заявление № 94-02-152/03.10.2022г. от Д. И. Х. и В. М. Й. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.61.18 м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлени имоти  за  „Жилищно строителство“.
 31. Заявление № 94-02-140/12.09.2022г. от С. В. Р. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.611.6   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 32. Заявление № 94-02-141/12.09.2022г. от С. В. Р. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.611.16   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 33. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлени имоти с идентификатори № 47113.10.116, № 47113.10.81, № 47113.10.70, съвместно с преработка на кв. 40 в м.”Делника” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за жилищно строителство и включване в ЗРП на с.Манолско Конаре.
 34. Заявление от община“Марица“ за разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път и части от : ПИ с идентификатори 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ № 66915.22.128 – напоителен канал  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП.
 35. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 648-Псп, включваща имот с идентификатор № 73242.200.126 – общинска собственост и част от ПИ № 73242.613.44 в м. „Селски тирове“ по кадастралната карта на с. Труд, Община „Марица“, област Пловдив.
 36. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с идентификатор 38950.33.234, по КК на с. Костиево, във връзка със становище от Георги Калоферов – кмет на с. Костиево.
 37. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за газоснабдяване на нови промишлени потребители от община „Марица“ на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 64 от ЗЕ др. е необходимо да бъде изработен ПУП-Парцеларен план за Обект: „Газоснабдяване на община „Марица“, Подобекти: „Отклонение от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на община „Марица“ – клон 2 за захранване на ПИ 03839.34.174 преминаващ през имоти по КК на с. Бенковски, община „Марица“.
 38. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект за трасе на „СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ И ШОУРУМ в ПИ 38950.37.20 по КК и КР, отреден за УПИ 37.20 стопански дейности (автосервиз и шоурум), масив 37, местност Пъреви места, землище на с. Костиево, Община „Марица“, Област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 39. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ МТП „КАТ“ В УПИ 10.45– производствени и складови дейности, ООД, съгласно  ПУП –ПРЗ, одобрен със  заповед № РД-09-981/05.07.2022г. ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 7.49 – прозводствени и скалдови дейности, ООД, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № РД–09-405/09.04.2020г. , В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 40. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ СрН ОТ КАБЕЛНИ МУФИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV „ СПЕКТЪР“ В ПИ 03839.8.69 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.БЕНКОВСКИ ДО НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 20kV ТИП  БКЗРУ В УПИ 68.55 за фотоволтаичен парк,  В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с. СТРОЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 41. Промяна на числеността на Дейност 122 „Общински администрация“ при Община „Марица“.
 42. Договор за сътрудничество с IRARU Culture, integration and sociocultural initiatives \Republic of Austria/ във връзка с Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027г.
 43. Кандидатстване на Община „Марица по Прецедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020- Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. с Проект „Подобряване на енергийната ефективност чрез производство на зелена енергия в част от обществените сгради в Община „Марица“.
 44. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване./с. Костиево/
 45. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване./с. Калековец/
 46. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване./с. Строево/
 47. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./с. Бенковски/
 48. Изменение и допълнение на Решение № 470, взето с протокол № 11 от 20.09.2022г. на Общински съвет „Марица“.
 49. Допълнителни възнаграждения на председател на Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 50. Доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ и определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив
 51. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 52. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”