На 27.12.2019 г. /петък/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” в заседателната зала на Община “Марица”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. План-сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2020година. Запазване размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищните имоти на предприятия и граждани за 2020 година, спрямо 2019години.
  2. Отпускане на еднократна финансова помощ.
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.