На 28.01.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2020-2021 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
3. “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
4. Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
5. Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73122.16.36 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Трилистник , област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.501.905 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
8. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.170.15 /номер по предходен план 0.441/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 29235.29.113 с.Желязно за построяване на втора жилищна сграда.
10. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за помещение – част от нежилищна сграда- публична общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил Община „Марица“- област Пловдив, за осъществяване на здравни услуги.
11. Заявление от М. Д. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 11845.24.155 в м.”Червенака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
12. Заявление от Г. К. С. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 234-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с. Труд, местност „Герена“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 73242.69.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
13. Заявление от „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.7.52 и № 11845.7.42 в м.”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствено-складова и обществено обслужваща дейност“.
14. Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, по полски пътища по КК на с. Царацово и с.Бенковски, Община Марица“.
15. Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 11845.9.37, масив 9 в местността „Полук тарла“ по кадастралната карта на с. Войводиново, община „Марица“, Пловдивска област попадащ в структурна единица 421-Смф /Смесена многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
16. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ №87669.14.28, по КК на с. Ясно поле, във връзка с искане от П. К. К. – вх. №94-01-874/26.11.2019г., касаещо изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция (сеновал)“, съгласно Наредба №19/2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
17. Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община „Марица”
18. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
19. Отпускане на еднократна финансова помощ.
20. Предоставяне на Годишен доклад за дейността на Одитния комитет в Община „Марица“ през 2019 г./ за запознаване/
21. Съгласно изискванията на чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор представям за сведение Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2020-2022 год. и Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2020 год. / за запознаване/
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

С уважение,
Гергана Трендафилова: ………………
Председател на ОбС “Марица”