На 28.02.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 28.02.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2023-2024 година), приети и утвърдени с Решение № 2, взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе автомат“ в с. Строево/1060/
 4. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе автомат“ в с. Строево/1065/
 5. Продажба на ПИ № 38950.501.908, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.62 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Радиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.61.630, образуван от поземлен имот с идентификатор № 38950.61.615 /номер по предходен план: част от 61.6/ – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.06.2021 година.
 8. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 61412.26.32 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 9. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.339, образуван от поземлен имот с идентификатор №  18.52 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 10. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 61412.26.52, образуван от поземлен имот с идентификатор № 26.32 – – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.32, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.475 /предишен идентификатор № 38950.18.28/ – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 12. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.33, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.475 /предишен идентификатор № 38950.18.28/ – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 13. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 38950.61.632, образуван от поземлен имот с идентификатор № 61.630 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 14. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.139.65 /номер по предходен план 000065/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 04.08.2017 година.
 15. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.139.64 /номер по предходен план 000064/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 35300.5.167, образуван от поземлен имот с идентификатор № 5.72 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.150.78 (номер по предходен план 0.429) – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.150.83 (номер по предходен план 0.427) – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 19. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.99, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.100, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.102, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 22. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.103, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.105, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Продължаване по смисъла на чл. 18 от Закона за арендата в земеделието на Договор за аренда, сключен между Община „Марица“ – област Пловдив и „Савел-Агро“ ООД, за предоставяне под аренда на поземлени имоти с идентификатори № 69874.47.18 и № 69874.53.4 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община “Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София за овощен разсадник.
 25. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 на Народно читалище „Светлина-1929” – с. Труд
 26. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в ПИ № 62858.501.284 в с. Рогош.
 27. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в ПИ № 62858.501.1284 в с.Рогош.
 28. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлени имоти с идентификатори 66915.23.97 и 66915.23.98 в с. Скутаре, собственост на „Титан Билдинг БГ“ ЕООД.
 29. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на нова  физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 03839.33.24 до нова кабелна шахта в ПИ 03839.34.193 в землището на с. Бенковски.
 30. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на нова  физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 78080.133.357 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.418 в землището на с. Царацово.
 31. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на нова  физическа инфраструктура на ЕТ „ Димитър Василев 94“  от съществуваща кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.105.422 в землището на с. Царацово.
 32. Заявление с вх.№ 94-01-1335/13.12.2022г. от С.Ц.Х. и И.Ц.С. с предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 205-Жм , включваща част имот с идентификатор № 17806.21.77 в  м. “Бозалъка““ по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица“, област Пловдив.
 33. Заявление № 94-02-198/18.11.2022г. от Р.Г.Л. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.644   м. ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи дейности“.
 34. Заявление № 94-02-21/08.02.2023г. от ЕТ „РУМЕН КОКАЛОВ –ДИАНА КОКАЛОВА“ за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.100.7   м. ”ГАРВАНИЦА” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Складови, търговски и обществено обслужващи дейности“.
 35. Заявление № 94-02-197/18.11.2022г. от В.П.Д. и Е.Ц.К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.645   м. ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи дейности“.
 36. Във връзка с писмо от дирекция „Общинска собственост“   № ВД-54/07.02.2023г. е необходимо да се проведе процедура по промяна трайно предназначение на територията на поземлени имоти с идентификатори по КК на село Радиново.
 37. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на „Вендинг автомат и маси“ в ПИ 69874.501.1059, по КК, пред магазин за хранителни стоки в УПИ VI-144, кв.18, по плана на с. Строево, Община „Марица“.
 38. Даване съгласие за промяна на уличната регулация на част от ул.“32-ра“ от о.т.142 до о.т.139 в кв.48 по плана на с.Костиево.
 39. Допускане за изработване проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ: ХVІ-502.1957-ООД и озеленяване и ХVІІ-търговия, промяна габарита на част от улица между о.т.184 и о.т.185 /част от ПИ№66915.502.1081/ в кв.46 по регулационния план на с.Скутаре, община Марица.
 40. Заявление № 94-02-20/08.02.2023г. от М.Д.К. за издаване на разрешение за изработване проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.90.7   м. ”Мекишеви гьолове” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Производствени и  складови дейности и ООД – ФЕЦ.
 41. Заявление № 94-02-14/06.02.2023г. от А.С.Н. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 69874.121.24   м. ”Умата” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“.
 42. Заявление № 94-02-22/14.02.2023г. от Р.С.П. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.59.15   м. ”Гълъбица” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“.
 43. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 73242.223.210 и 73242.223.256 /нов УПИ 223.265- складова дейност и ООД/ , в обхвата на ПИ 73242.223.137 по КК на с.Труд, Община Марица“- във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя.
 44. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 45. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект с Проект „Готови за социалната реформа в Община „Марица“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз
 46. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Грижа в домашна среда за уязвими жители на Община „Марица“, одобрен по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
 47. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Празник на лютеницата“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
 48. Реализиране на общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.
 49. Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро процедура.
 50. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 51. Бюджетните отношения и разплащания на Община „Марица” през 2023 г. до приемане на бюджета на Община „Марица“ за 2023 г.
 52. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”