На 28.04.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.23.7 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 3. Продажба на ПИ № 78080.501.1013, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.336 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на самостоятелен обект с идентификатор 47086.501.1262.1.4 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4178  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4183  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4184  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4185  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4186  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4187  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4188  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4189  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4191  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 47086.49.66 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 16. Одобрява изготвения проект за изменение  на  Общ   устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на: структурна единица 307-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Чорбалъка“, „Голямата телкия“ и „Баш пара“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти в масив 13 и част от масив 14,структурна единица 325-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, „Чалъка“, „Стари лозя“, „Баш пара“ и „Грезен“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти в масив 6, масив 7, масив 8 и масив 9. Предложеното изменение на ОУП да бъде включено в обхвата на селищно образувание с местно  значение  с наименование: „Високотехнологичен парк – Пловдив“.Промяна наименованието на селищно образувание с местно  значение  от „Високотехнологичен парк – Пловдив“ в „Технологичен парк Пловдив“.
 17. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори № 35300.14.106, №35300.14.228, №35300.14.20, №35300.14.132, за транспортен достъп до имот с идентификатор №35300.14.124,  в землището на с.Калековец, местност „Каба пара“, община „Марица“.
 18. Заявление от З. К. А. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 606-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност „Автойски път“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 47113.18.2  по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност “Автойски път“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, търговски комплекс“.

 1. Заявление от С. К. К.за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Кераните“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 62858.18.53  по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „складова дейност, ООД“.

 1. Заявление от В. Г. Г. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Кошовете“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.225.909  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „складова дейност, ООД“.

 1. Съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застроване на УПИ I-битов комбинат кв. 24 по действащия кадастрално регулационен план на с. Костиево, представляващ поземлен имот с идентификатор № 38950.501.904 по КК на село Костиево, с цел промяна на отреждането на имота и привеждане в съотвествие на регулационните и кадастралните граници на имота.
 2. Заявление от К. З. Н. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.44.27 в м.”Висината” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
 3. Заявление от „ПИРАНИ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на УПИ 61.3, 61.8-автосалон и автосервиз и поземлен имот с идентификатор № 73242.67.7 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ-препотвърждаване на решение за отреждане на урегулиран поземлен имот за „автосервиз и автосалон“.
 4. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в част от поземлен имот с идентификатор № 73122.6.42, по кадастралната карта на с.Трилистник, във връзка с докладна от Мирчо Петров – кмет на с.Трилистник.
 5. Предложение от С. Г. С. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 622-Жм с ПИ № 47086.36.143, ПИ № 47086.36.144 и част от ПИ № 47086.34.95, ПИ № 47086.35.101, ПИ № 47086.102.1, ПИ № 47086.26.101, ПИ № 47086.26.55, ПИ № 47086.26.54 по кадастралната карта на с. Маноле, местност „Турски гробища“, община „Марица“, област Пловдив.
 6. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 7. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2020г.
 8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”