На 28.09.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 28.09.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ.
 2. Наредба за изменение и допълнени на Наредба за реда за управление на горските територии-общинска собственост на Община „Марица“.
 3. Отмяна на Решение № 318, взето с протокол № 10 от 23.08.21г.
 4. Отмяна на решение № 231, взето с протокол № 10 от 29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на А. А. Ч. и Г. И. Ч., с постоянен адрес с. Радиново, върху общински урегулиран поземлен имот № 61412.501.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново.
 5. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.97 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.342 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1137 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.988 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4143  и сграда с идент. 62858.501.4143.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 66915.24.122  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Продажба на ПИ № 69874.501.631, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 13. Продажба на ПИ № 35300.502.67, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калековец, област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – части от нежилищна сграда в с. Маноле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.682 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 16. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 73242.501.234.1, № 73242.501.234.2 и № 73242.501.234.3, построени върху общински поземлен имот № 73242.501.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени на с.Труд, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София
 17. Вземане на решение за закупуване на сграда с идентификатор № 47086.501.783.2, представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална скица 159 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор № 47086.501.783.3, представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална скица 60 кв.м., бр. етажи 1 собственост на РВК „Тракия” –Пловдив, построена върху общински поземлен имот № 47086.501.783 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле.
 18. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 11845.502.856 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, за изграждане на нов БКТП с прилежаща сервитутна зона.
 19. Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 223.256-Складова дейност и ООД, разширение с ПИ№73242.223.210-нива за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи в масив 223, местност ”Кошовете“ по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица”, Пловдивска област.
 20. Заявление от Д. Х. К. за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 224 – Соп ( смесена обслужващо производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд , местност „Ганчовица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73242.151.75 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Складово-производствена, търговска и обществено обслужваща дейност“.

 1. Заявление от Д. М. Д. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236 – Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд , местност „Герена“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73242.67.10 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Складово-производствена, търговска и обществено обслужваща дейност“.

 1. Заявление от А. Б. М. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 228-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73242.613.13 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление № 53-01-348/18.08.2021г. от „Престиж 2007“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeни  имоти с идентификатор № 47086.18.2 и 47086.18.4  в м.”Юртища” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Производствени и складови дейности, ООД“.
 2. Заявление от В. Г. Б. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 03839.38.486 в м. ”Крушките” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
 3. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №35300.6.1, масив 6 в местността ”Джевиската“ по кадастралната карта на с.Калековец, община „Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 651-Пп /Предимно производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 4. Предложение от „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 219-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 73242.101.39 по кадастралната карта на с.Труд, местност “ГАРВАНИЦА“, Община „Марица“, област Пловдив.
 5. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе машина и маса за обслужване“ в ПИ 73242.501.4, по КК на с. Труд, пред УПИ XV-501.2729-КОО, кв. 38, по плана на с. Труд/пред магазин за хранителни стоки/.
 6. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ КРШ „1“ МОНТИРАН ПРЕД УПИ II – 12.70 -обществено-обслужващи дейности ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО , МОНТИРАНO ПРЕД ПИ № 66915.12.400 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.СКУТАРЕ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 7. Формиране на паралелка във втори клас с по-малко от 10 ученици и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Костиево.
 8. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. на Община «Марица»
 9. Приемане Общинска програма по енергийна ефективност за 2021-2027 година
 10. Определяне цена на произведения компост от изградената компостираща инсталация на Община „Марица“.
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
 13. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на карти за пътуване.
 14. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на карти за пътуване.
 15. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на карти за пътуване.
 16. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2021г.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Пламен Петков: ………………

Зам.Председател на ОбС “Марица”