на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2021-2022 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Продажба на ПИ № 38950.502.275, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.688 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Рогош, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.502.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.502.55 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 12019.501.622 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.61.630 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 17806.501.961 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 10. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.24.76 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 26.08.2020 г.
 11. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 38950.60.604, образуван от поземлен имот с идентификатор № 38950.60.600 –публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.09.2021 г.
 12. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 03839.37.26 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.09.2021 г.
 13. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификато № 69874.121.24 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.09.2021 г.
 14. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.36.117, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.36.112 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 15. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 11845.502.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, за изграждане на нов БКТП с прилежаща сервитутна зона.
 16. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“
 17. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлени имоти № 73242.65.33 в с. Труд, собственост на „РИГЕЛ-99“ ООД.
 18. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 3 /три/ години за временно разполагане на  “Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и касов апарат” в ПИ – публична общинска собственост с идентификатор № 35300.503.820 по КК на с. Калековец,  пред УПИ ХIХ – 508 от кв.54 / ПИ с идентификатор № 35300.503.508,  съгласно скица с № 15-144532-09.03.2018г./  на с. Калековец, Община “Марица” – област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Вендинг автомат /кафе/ ” в с. Калековец.
 20. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект – част от нежилищна сграда в с. Труд, община “Марица” – област Пловдив.
 21. Предложение от П. И. П. и Х. Р. Н. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственици на поземлени имоти 11845.19.72 и 11845.19.73  по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Када пара“, Община „Марица“, област Пловдив.
 22. Предложение от М. Д. Т. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 536 -Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 66915.22.19  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Дикилиташ“, Община „Марица“, област Пловдив.
 23. Предложение от „ЕНДЖИПИ ГРУП“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 178-Смф (смесена многофункционалана структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.86.8 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Две могили“, Община „Марица“, област Пловдив.
 24. Предложение от „ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 73242.225.14 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив.
 25. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на временен преместваем обект: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1002, на тротоара пред УПИ VI-398, кв.60, по плана на с. Строево, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 26. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1056, по кадастралната карта на с. Строево, пред обект: „Автосервиз – ателие за вулканизиране на гуми“, намиращ се в УПИ X-44, кв.7, по плана на с. Строево, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 27. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Маси за открито сервиране“ в ПИ 73242.501.1747, по кадастралната карта на с. Труд, към обект: „Заведение за обществено хранене – бърза закуска“, намиращ се в УПИ I-307, кв.64, по плана на с. Труд, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 28. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1802, по КК на с. Труд, пред УПИ IV-310, кв.64, по плана, на с. Труд, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 29. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, пред жилищна сграда до зеленчуков магазин, намиращи се в УПИ V-501.2694, жил. стр. и ООД, кв.43, по плана, на с. Труд, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 30. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, пред кафене, намиращо се в УПИ I-501.2734, КОО, кв.40, по плана, на с. Труд, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 31. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Вендинг автомат“ в ПИ 35300.503.968, по КК на с. Калековец, пред магазин, намиращ се в УПИ X-714, кв.64, по плана, на с. Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 32. Приемане и одобрение на схема за временно разполагане на: „Магазин за нехранителни стоки и офис на „Изипей“ в УПИ VII-Общежитие и здравна служба, кв. 38, по плана на с. Царацово, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 33. Вземане на решение за ползване на част от натрупаните средства за отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за разработване на общинска програма за управление на отпадъците на Община „Марица“ за периода 2021-2028г.
 34. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община „Марица“
 35. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение /с. Строево/.
 36. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение /с. Граф Игнатиево-П.Б/.
 37. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение /с. Граф Игнатиево- И.Г/.
 38. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение /с. Рогош/.
 39. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване. /с. Костиево/.
 40. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване /с. Бенковски/.
 41. Допълнителни възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства.
 42. Подготовка на проектобюджета за 2022г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2023г. и 2024г. на Община „Марица”.
 43. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица“ към 31.12.2020 год.
 44. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица „ за 2021г./целева субсидия/.
 45. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица „ за 2021г.
 46. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Пламен Петков: ………………

Зам.Председател на ОбС “Марица”