На 29.03.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Отмяна на Решение № 550, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г., изменено с Решение № 2/25.01.2022 г. на ОбС „Марица“, с което е предоставено за безвъзмездно управление на РУ „Полиция“ с. Труд при ОД на МВР гр. Пловдив, собствена движима вещ – общинска собственост – лек автомобил марка „ВАЗ 21214“ с регистрационен номер РВ 2772 ВС и са предоставени целеви средства за гориво до 300 лева.
 4. Отмяна на решение № 8, взето с протокол № 1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на С. И. П., върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре.
 5. Дарение на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.1113 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Вземане на решение за закупуване на сграда с идентификатор № 47086.501.783.1, представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална скица 185 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор № 47086.501.783.4, представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална скица 85 кв.м., бр. етажи 1 собственост на РВК „Тракия” –Пловдив, построена върху общински поземлен имот № 47086.501.783 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле.
 7. Изкупуване на 47/1188 идеални части от поземлен имот № 61412.501.660 по КК на с. Радиново.
 8. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 73242.501.238 с.Труд за построяване на втора жилищна сграда в имота.
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.87 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 11. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.424 с.Калековец, област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.145 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.345 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.344 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.343 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.335 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1197 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1198 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1199 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1200 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1201 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1202 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1203 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 24. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1204 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 25. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1205 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 26. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1206 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 27. Заявление № 94-02-29/15.02.2022г. от „КА ГРУП 2“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.9.8 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствени и складови дейности, ООД“.
 28. Заявление № 53-01-62 от 04.02.2022г. от „БОБИ – Н“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.61.17   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 29. Заявление № 94-02-30 от 16.02.2022г. от „ИЗОФЛОР“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.22.25   м. ”Дикилиташ” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 30. Заявление от Р. А. Т. , В. И. Т. , Д. И. Т. и Г. А. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.57 в м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Жилищно строителство“.
 31. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I- 501.1327 и ПИ № 78080.501.1322 и ПИ № 78080.501.1324  , кв. 64а  по действащия кадастрално регулационен план на с.Царацово, с цел образуването на нов УПИ с отреждане за „ Производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД“ по КК на село Царацово.
 32. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за промяна предназначението на общински полски път с идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ73242.63.34 – представляващо УПИ с променено предназначение 65.15- складова база и офиси до път с трайна настилка, землище с.Труд, Община „Марица“.
 33. Заявление от Ж. И. А. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.46.22 по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с отреждане „Складова дейност и ООД“.
 34. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ РУНН НА БКТП „РОЛОПЛОАСТИК“ В УПИ I – 052006а – производствена и складова дейност  ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД ПИ 11845.29.13  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 35. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ РУНН НА СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП „ КОЛОС“ В УПИ 28.36 – обществено обслужващи, производствени и складови дейности , ДО НОВО  ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД ПИ 11845.26.20, ПО К.К. НА с. ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 36. Разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.4.8, № 11845.4.9 и № 11845.5.1 – всички общински имоти в м. ”Крушака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане за  „Обществено и делово обслужване“.
 37. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 38. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез Процедура за подбор на проектни предложения BG 06RDNP001-19.609 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г,. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с Проект „Създаване на туристически пункт към КИЦ „Малтепе“
 39. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез процедура BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с Проект „Изграждане тротоар на ул. „Христо Ботев“ с. Скутаре, Община Марица“
 40. Вземане на решение за подписване на споразумение за сътрудничество между Община „Марица“ и Фондация „За Нашите Деца“
 41. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх.№АВК-02-13#1 от 25.02.2022г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 31.03.2022г.
 42. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./С.Г.К/- с. Костиево.
 43. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./Г.В.Л/-с. Царацово.
 44. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./В.Т.Й/-с. Скутаре.
 45. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”