На 29.08.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 29.08.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе автомат ” в с. Царацово
 3. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе автомат“ в с. Строево
 4. Продажба на ПИ № 17806.501.1785, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 5. Продажба на ПИ № 21169.501.265, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Динк, област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 35300.5.72 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 22.01.2021 година.
 7. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.397 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.07.2018 година.
 8. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 61412.13.34 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 година, последно изменение на ККиКР на с. Радиново, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 9. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 61412.13.46 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 14.10.2014 година.
 10. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.477, образуван от ПИ № 38950.18.474 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 година, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 25.05.2022 година.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1255 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1970 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1975 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 15. Изменение на Решение № 260, взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 16. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 89, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 17. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 90, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 18. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 91, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 19. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 92, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 20. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 93, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 21. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 94, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 22. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 95, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 23. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 96, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 24. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 97, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 25. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 98, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 26. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 99, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 27. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 100, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 28. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 137, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 29. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 138, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 30. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 139, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 31. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 140, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 32. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 141, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 33. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 142, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 34. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 143, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 35. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 144, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 36. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 145, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 37. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 146, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 38. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 534, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 39. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот с идентификатор 78080.79.58 в с. Царацово, собственост на „Сенсор-С“ ООД.
 40. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти/части от общински поземлени имоти от с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в имоти с начин на трайно ползване „Нива“, както и собствеността на имотите от публична в частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 41. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на части от общински поземлени имоти от с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в имоти с начин на трайно ползване „Нива“ – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 42. Вземане на решение за приемане на дарение на изграден инфраструктурен обект и предоставянето му като нов публичен актив на оператора „В и К“ ЕООД гр. Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 43. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 11845.9.43 по КК на с.Войводиново“ за промяна предназначението на част от полски път с ИД №11845.9.58 в път с трайна настилка, във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя.
 44. ПУП – Парцеларен план за промяна предназначението на общински полски път с идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ73242.63.34 и 73242.63.33 – представляващо УПИ с променено предназначение 65.15- складова база и офиси до път с трайна настилка, землище с.Труд, Община Марица;
 45. Заявление № 53-01-383/01.07.2022г. и № 53-01-382/1//15.07.2022г. от „КОМ-ТРАК“ ООД – управител Костадин Георгиев Патриков за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.47.8 и 11845.58.46 и 11845.47.7/УПИ I-047007-жилищно строителство/ м. ”Владимиров чифлик” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на ПИ 58.46 и ПИ 47.8, като се обедини с УПИ I-047007-жилищно строителство , в цел образуването на два нови УПИ – за жилищно застрояване и включването им в ЗРП.
 46. Заявление от С. А. Б., И. С. Х. и С. И. П. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 03839.501.910 и № 03839.38.493 в м. ”Крушките” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя / ПИ 03839.38.493 по КК на с.Бенковски /   за неземеделски нужди по ЗОЗЗ , цел  отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.
 47. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 635-Жм (жилищна структурна единица/зона) с част от структурна единица 626 – Псп , включваща имот с идентификатор № 47086.22.329 – общинска собственост в  м. “Гьопса герен““ по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица“, област Пловдив.
 48. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор №73242.101.112, преминаващ през поземлени имоти, общинска собственост: ПИ 73242.501.1810, ПИ 73242.501.2829, ПИ 73242.501.1802 с НТП – второстепенна улица, ПИ 73242.101.102 с НТП – път от републиканската пътна мрежа и ПИ 73242.101.101, ПИ 73242.101.73 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Гарваница“, в землището на с. Труд, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи.
 49. Заявление № 94-02-102/13.07.2022г. и заявление № 94-02-102/1//04.08.2022г.от А. В. И., Т. Х. Б., Е. В. Б. и Б. П. И. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 73122.14.3, № 73122.14.5, № 73122.14.7, № 73122.14.6 и № 73122.14.8   м. ”Черкория” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствени и складови дейности, ООД  – Складове и сервиз на ел. уреди и апарати“.
 50. Упълномощаване на представител на Община Марица в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх. №АВК-02-50#2 от 11.08.2022г. на представителя на Общината в Общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 13.09.2022г.
 51. Откриване на процедура по избор на съдебни заседатели при Районен съд- гр. Пловдив с мандат 2023-2027г.
 52. Предложение за побратимяване на Община „Марица“ с община „Тепебаши“ – гр. Ескишехир, Република Турция.
 53. Утвърждаване на паралелки под норматив, слята паралелка и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на Община „Марица“ за учебната 2022/2023 година.
 54. Разкриване на втора група за целодневна организация на обучение към ДГ „Щастливо детство”- с. Радиново, община Марица.
 55. Завишаване броя на децата в групите на общинските детски градини на територията на община „Марица“ за учебната 2022/2023г.
 56. Информация за касовото изпълнени на бюджета на сметките за средствата от Европейския съюз, сметките за състоянието на общинския дълг на Община „Марица“ към 30.06.22г./за запознаване/
 57. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.06.22г./за запознаване/
 58. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./М.И.Т/
 59. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./И.И.Ц/
 60. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./В.А.Р/
 61. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./А.А.М/
 62. Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро процедури.
 63. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства.
 64. Предложение за допълнително финансиране на ФК „Марица“-с. Ясно поле
 65. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 66. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода – 01.01.2022-31.07.2022г.
 67. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”