На 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Промяна на Решение № 47, взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г. – За определяне на процедурата на разрешение за разкопаване и методика за определяне на размера на неустойката за разкопаване изпълнението на задълженията за възстановяване по чл. 47 от ЗУТ.
 3. Отмяна на Решение № 263, взето с протокол № 8 от 21.07.2020г. от Общински съвет за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост  в с. Калековец, община „Марица“ на Сдружение „Футболен клуб – Тракиец – 2001“
 4. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.416 с.Калековец.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03839.501.1285 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.501.48 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.501.49 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.501.50 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.339 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 12019.501.22, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив.
 11. Продажба на ПИ № 12019.501.711, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив.
 12. Продажба на ПИ № 501.4208 и сградите, построени в имота с идентификатори № 62858.501.4208.1; № 62858.501.4208.2; № 62858.501.4208.5, № 62858.501.4208.6, № 62858.501.4208.7, № 62858.501.4208.8, № 62858.501.4208.9, № 62858.501.4208.10 и № 62858.501.4208.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив.
 13. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 62858.501.4204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 73122.501.600 и сградите, построени в имота с идентификатори № 73122.501.600.2; № 73122.501.600.1; № 73122.501.600.3 и 73122.501.600.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 66915.502.1925 и сградите, построени в имота с идентификатори № 66915.502.1925.1 и 66915.502.1925.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 11845.19.175 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.473, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.22 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.476, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.28 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 19. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.61.615 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
 22. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.67 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Костиево/
 23. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.68 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Костиево/
 24. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.69 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Костиево/
 25. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.71 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Костиево/
 26. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 17806.501.17 в полза на лица с установени жилищни нужди./Граф Игнатиево/
 27. Предложение от И. А. С. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 263 с устройствена зона Жм с ПИ№73242.613.24-нива и част от ПИ№73242.613.29-полски път в местност „Герена“ по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица“, област Пловдив.
 28. Предложение от „БАГЕР РЕМОНТ СЕРВИЗ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „ Марица“ касаещо разширение на структурна единица 190-Псп ( складово-производствена структура единица/зона), като собственик на поземлен имот № 78080.67.11 по кадастралната карта на с. Царацово, местност „Клиси пара“ , Община „Марица“ , област Пловдив.
 29. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 113-Смф /смесена многофункционална устройствена зона/ за  ПИ № 03839.47.328, ПИ№03839.47.329, ПИ № 03839.47.324-частна собственост и част от ПИ№03839.17.34-полски път и ПИ№03839.17.65-отводнителен канал представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и разрешение за изработване изменение на ПУП – План за регулация и застрояване като разширение на УПИ 47.329 в масив 47, местност“Двата уврата“ по кадастрална карта на с.Бенковски,  област Пловдив.
 30. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за кабел 20кV от БКТП „ Керамик „ в УПИ 40-712 – магазин и склад за промишлени стоки по кадастралната карта на с. Костиево до БКТП „Куков“ в УПИ 80.297 – търговско логистичен център по кадастралната карта на с. Царацово.
 31. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „ Сцена на талантите-с. Бенковски“.
 32. Допълнителни възнаграждения на председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства
 33. Отпускане на финансова помощ под формата на  карти за пътуване на ученици / с. Калековец/ .
 34. Отпускане на финансова помощ под формата на  карти за пътуване на ученици / с. Бенковски/ .
 35. Отпускане на финансова помощ под формата на карти за пътуване на ученици / с. Костиево/ .
 36. Отпускане на еднократна финансова помощ /с. Царацово/.
 37. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Бенковски/.
 38. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Бенковски/.
 39. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Войводиново/.
 40. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Скутаре/
 41. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Калековец/.
 42. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2020 г.
 43. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”