Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2018 година

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2018 година

П О К А Н А

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателя на Общински съвет Марица – Гергана Трендафилова, кани местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2018 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 10.07.2019 г. от 15.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: В заседателната зала на Община Марица.

Уважаеми жители на Община Марица,

В изпълнение на изискванията на чл.140, ал.4 от ЗПФ, Ви каня на публично обсъждане от местната общност, на отчета на Бюджет на община Марица за 2018г. Материалите по отчета са достъпни в деловодството на общината и на интернет страницата на община Марица: www. maritsa.bg.

Становища и мнения по отчета могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: [email protected] до деня на обсъждането.

Дневен ред на обсъждането:

  1. Запознаване на присъстващите с основни показатели на Отчета на Бюджет 2018 на Община Марица.
  2. Обсъждане на Отчета на Бюджет 2018на Община Марица.

Материали:

Одитен доклад на Сметна палата

Приложения

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА

Председател на ОбС – Марица