На 06.03.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет „Марица”

На 06.03.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за опазване на земеделските земи на основание чл.17а, ал.1, точка 3 за включване в регулация на част от поземлен имот с идентификатор № 47113.10.116 – пасище, общинска публична собственост , във връзка с Одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 40 по ЗРП на с. Манолско Конаре, община „Марица“ и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 47113.10.70, 47113.10.81 и 47113.10.116, м. „ДЕЛНИКА“ и включването им в ЗРП на с. Манолско Конаре, за изграждане на обекти за: „Жилищно строителство“, землище  с. Манолско Конаре, община „Марица“.
  2. Одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 40 по ЗРП на с. Манолско Конаре, община „Марица“ и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 47113.10.70, 47113.10.81 и 47113.10.116, м. „ДЕЛНИКА“ и включването им в ЗРП на с. Манолско Конаре, за изграждане на обекти за: „Жилищно строителство“, землище с. Манолско Конаре, община „Марица“.
  3. Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за опазване на земеделските земи на основание чл.17а, ал.1, точка 3 за включване в регулация на ПИ с идентификатор 23.47- пасище, общинска публична собственост  и част от поземлен имот с идентификатор № 66915.23.80 – пасище, общинска публична собственост , във връзка с  Одобряване на Проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  66915.23.46 – изоставена орна земя , 66915.23.47-пасище и ПИ с идентификатор 66915.22.224 ( ПИ с идентификатор 66915.22.224  е образуван от ПИ с идентификатор 66915.22.128)  и част от поземлени имоти с идентификатори № 66915.23.37 за селскостопански, горски, ведомствен път , № 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път  по кадастралната карта на с. Скутаре, , Община „Марица“, област Пловдив, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  жилищно строителство и включването им  в ЗРП.
  4. Одобряване на служебно изработен Проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 23.46 – изоставена орна земя , 66915.23.47-пасище и ПИ с идентификатор 66915.22.224 ( ПИ с идентификатор 66915.22.224  е образуван от ПИ с идентификатор 66915.22.128)  и част от поземлени имоти с идентификатори № 66915.23.37 за селскостопански, горски, ведомствен път , № 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път  по кадастралната карта на с. Скутаре, , Община „Марица“, област Пловдив, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  жилищно строителство и включването им  в ЗРП с. Скутаре.
  5. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 28.03.2023 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
  6. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ 2021-2028 година, за 2022 година.
  7. Разпределение на събрана сума по дарителската сметка на Община „Марица“.
  8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”