1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар​