2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве