На 21.07.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Изменение на Решение № 218, взето с протокол № 10 от 29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.337 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.338 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.346 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4190  и сграда с идент. 62858.501.4190.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4214  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 87669.502.570 и сградите, построени в имота с идентификатори № 87669.502.570.1; № 87669.502.570.2; № 87669.502.570.3 и № 87669.502.570.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 87669.502.571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Заявление от П. В. Ш. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Ганеви брести“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 78080.135.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „складове за селскостопанска продукция и техника“.

 1. Заявление от Б. Б. Б. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на струк турна единица 181-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Блатото“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 78080.113.4 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Блатото“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“.

 1. Предложение от А. Г. Б. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 242-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 73242.51.107 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Ралчовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Предложение от „ПРОГРЕС ТЕХНИК“ ООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 521-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственици на поземлен имот с идентификатор 73242.31.53 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чифлика“, Община „Марица“, област Пловдив.
 3. Предложение от „ТАЛЕС 07“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 113-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлени имоти 03839.47.328, 03839.47.329 и 03839.47.324  по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Двата уврата“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Предложение за вписване на съществуващ военен паметник в областния регистър на военните паметници, находящ в регулацията сТруд, ул.“Никола Петков“ № 1, в УПИ ХХ-501.2768-зеленина в кв.39 по кадастралния и регулационен план на с.Труд, одобрен със заповед № ИК-1239 от 1986год. на председателя на ОНС Пловдив и одобряване на количествено-стойностна сметка за ремонт, съгласно условията и по ред на Закона за военните паметници.
 5. Одобряване на проект на ПУП- Парцеларен план (ПП) по заявление с вх. № 94-02-149(1)/31.03.2020 г. и № 94-02-149(2)/01.07.2020 г. от ЕТ „Димитър Василев“ 94“ за изграждане на абонати отклонения от съществуващата електронна съобщителна мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“ в землището на с. Царацово и с. Бенковски по следата на вариант единствен , нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 6. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН НА БКТП „ ЛИХТГИТЕР“  ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО , МОНТИРАНО ПРЕД ПИ №66915.22.116

ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.СКУТАРЕ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.

 1. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.114.369 в м. „Долни ливоди“ по кадастралната карта на с. Царацово, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулуран поземлен имот за улица и „ООД“.
 2. Приемане и одобряване на схема за ситуиране на „Беседка“ в УПИ I-зеленина, кв.29, по плана на с. Царацово, във връзка с докладна записка от Димитър Петров – Кмет на с. Царацово.
 3. ПУП-Парцеларен план Пътна връзка за осъществяване на транспортен достъп до УПИ 65.11 /ПИ 69874.65.44,/ предприятие за производство на електронни изделия със складова база и офиси, в обхвата на ПИ 69874.65.45 и ПИ 69874.142.4, землище на с. Строево, Община „Марица“.
 4. Изменение на Решение № 289, взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г., относно отпускане на временна възмездна финансова помощ от бюджета на Община „Марица“ на ЕООД „Чиста Марица”.
 5. Предоставяне на временен безлихвен заем на „Чиста Марица“ ЕООД за допустими възстановими разходи по проект ”Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на МИГ – Община „Марица“, чрез реaлизация на комплексни мерки, насочени към силно уязвими групи на пазара на труда и прилагането на интегриран подход “.
 6. Завишаване броя на децата в групите на общинските детски градини на територията на община Марица за учебната 2020/2021 г.
 7. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура./С.Т.П/
 8. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура./Т.Д.Д/
 9. Допълнително възнаграждение, председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 10. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”