на 27.08.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение на Решение № 347, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 2. Изменение на Решение № 348, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 3. Изменение на Решение № 349, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 4. Изменение на Решение № 350, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.91 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.92 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.4001 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 69874.501.852 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1177, сграда с идент. 47086.501.1177.1, сграда с идент. 47086.501.1177.2 и сграда с идент. 47086.501.1177.3, построени в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1178, сграда с идент. 47086.501.1178.1 и сграда с идент. 47086.501.1178.2, построени в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1188, сграда с идент. 47086.501.1188.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1189, сграда с идент. 47086.501.1189.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1190 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1212, сграда с идент. 47086.501.1212.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1216, сграда с идент. 47086.501.1216.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1217, сграда с идент. 47086.501.1217.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1218, сграда с идент. 47086.501.1218.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1219, сграда с идент. 47086.501.1219.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1221, сграда с идент. 47086.501.1221.1, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.304 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.306 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по продажба на общински поземлен имот № 62858.501.4141, сграда с идент.  501.4141.1 и сграда с идент. 62858.501.4141.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 23. Откриване на процедура по продажба на общински поземлен имот № 62858.501.4150, сграда с идент.  501.4150.1 и сграда с идент. 62858.501.4150.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 24. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 29235.21.43 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 25. Продажба на ПИ № 87669.502.270, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ясно поле, област Пловдив.
 26. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 78080.102.5 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 27. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 78080.116.398 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 28. Вземане на решение относно осъществяване на прекратително условие и изпълнение на договорените задължения, съгласно договор за покупко-продажба от 27.12.2006 г., сключен между Община Марица, Област Пловдив и Металинвест ООД, вписан в Имотния регистър при Служба по вписванията- Пловдив под № 228 на 28.12.2006 г., том 21.
 29. Отмяна на Решение №172, взето с протокол №14 от 21.12.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив в частта: с. Желязно т. 1 – учредяване право на строеж на А. С. Д. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.8 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар идентификатор: УПИ 014007-1 в квартал 14 по ЗРП на с. Желязно), Община „Марица”.
 30. Отмяна на Решение №172, взето с протокол №14 от 21.12.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив в частта: с. Желязно т. 2 – учредяване право на строеж на В. В. Х. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.9 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар идентификатор: УПИ 014007-2 в квартал 14 по ЗРП на с. Желязно), Община „Марица”.
 31. Отмяна на решение № 268, взето с протокол № 8 от 21.07.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Й. Б. С. от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран поземлен имот № 47113.502.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре.
 32. Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 47113.502.731 по КК на с. Манолско Конаре в полза на лица с установени жилищни нужди.
 33. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 11845.64.2 по кадастралната карта на с.Войводиново и включването му в структурна единица 417-Соп.
 34. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 11845.64.2 по кадастралната карта на с.Войводиново и включването му в структурна единица 638-Смф.
 35. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 60915.18.152, № 60915.18.153 № 60915.18.154 № 60915.18.155 и № 60915.18.156 по кадастралната карта на с.Скутаре, м. „Вардалите“ и включването му в структурна единица 511-Жм.
 36. Отстраняване на явна фактическа грешка в решение № 71 взето с протокол №19 от 19.09.1991г. на ОБЛАСТЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ПЛОВДИВ.
 37. Принципно съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за проучване и проектиране на нова детска градина в УПИ I – детска градина в кв.15 по плана на с.Динк / ПИ 21169.501.391 по КК на село Динк/
 38. Принципно съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за проучване и проектиране на нова детска градина в УПИ VIII -219 – училище и детска градина в кв.18 по плана на с.Радиново / ПИ 61412.501.243 по КК на село Радиново /
 39. Предложение от кмета на с.Радиново за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 143-Жм (жилищна структурна единица/зона), във връзка с разширение на регулацията на с.Радиново, в част от поземлени имоти с идентификатори 61412.23.22 и 61412.23.4 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Червенков кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив.
 40. Предложение от „КОНТЕКСТ“ ООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 213-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот 17806.19.100 по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност “ Сарачалиая“, Община „Марица“, област Пловдив.
 41. ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.134, АЛ.2, Т.6 ОТ ЗУТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ , С ЦЕЛ ПРЕЦИЗИРАНЕ ГАБАРИТА НА ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА №43 ДО ОСОВА ТОЧКА №58,  ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЧАСТ ОТ ПИ № 38 950.502.9024 ПО КК  НА  С.КОСТИЕВО, ОБЩИНА“ МАРИЦА“, И ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА СЪЩИЯ С КК НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО.
 42. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на кабелна линия НН от съществуващ ЖБ стълб №13 до ново електромерно табло ТЕПО монтирано пред УПИ 047 028 – жил. стр.  по кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 43. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия Н.Н. от разпределителна уредба ниско напрежение на БКТП „6“ до ново електромерно табло ТЕПО монтирано на граница на ПИ №03839.44.12, местност „Алчака“, по кадастралната карта на с.Бенковски, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 44. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 186-Псп/складово-производствена устройствена зона/ и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот № 78080.50.3 и ПИ№78080.142.140 по кадастрална карта на с.Царацово, местност „Керемедчийката“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 45. Разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73220.100 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за складово – търговски функции и ООД.
 46. Разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.7.54 и 11845.7.53 в м.”Полук тарка” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект : производствени и складови дейности и ООД.
 47. Съгласие за започване на процедура по временно поставяне на информационна, ценоразписна табела към бензиностанция, в ПИ 17806.501.1591 по КК на с. Граф Игнатиево, пред лицето на УПИ VI-4, общ., кв.1, по плана на с. Граф Игнатиево – до изграждане на предвидена в регулационния план улица, във връзка с постъпило заявление вх. №53-01-222/30.07.2019г. от ЕТ „Чифлика“ ВИС.
 48. Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 71.3 , местност ”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и обединяването му с УПИ 71.112 – ОДО, производствени и складови дейности, лабораторно консултативен център за обучение и превенция за безопасност на храните, / ПИ 78080.71.112 /, с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот – с отреждане за ОДО, производствени и складови дейности, лабораторно консултативен център за обучение и превенция за безопасност на храните.
 49. Заявление от С. И. С. и И. Г. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.116.3 в м.”Сърджалийка” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност“.
 50. Заявление от „УЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 03839.44.16 в м.”Алчака” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“.
 51. Изменение на Решение №290, взето с Протокол №11 от 25.06.2019г., касаещо издаване на Запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФЗ, обезпечаващ авансово плащане по Договор №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа в с.Граф Игнатиево, общ. „Марица”, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие”
 52. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или сираци.
 53. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
 54. Завишаване броя на децата в групите на общинските детски градини на територията на община Марица за учебната 2019/2020 г.
 55. Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на Община „Марица “ за учебната 2019/2020 година.
 56. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.06.2019 год./за запознаване/
 57. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица“ към 30.06.2019 год./за запознаване/
 58. Съгласно изискването на чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор/ЗВОПС/ представям за сведение актуализиран Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2019г. Съгласно чл.18, ал. 5, т. 1 от ЗВОПС актуализирания Годишен план за 2019г. е съгласуван с Одитния комитет./за запознаване/
 59. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Приложено, изпращаме Ви за запознаване докладна записка относно: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ.“, която ще бъде внесена като допълнително предложение на сесията, поради това че на 23.08.19г. изтича законоустановения срок от 30 дни за публичност.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”